Regulamin

ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl

I. Definicje ogólne

Użyte poniżej określenia w dalszej części Regulaminu oznaczają:

 • Partner lub Partner Serwisu – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) współpracujący z Serwisem szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki lub innego produktu finansowego.
 • Pożyczkodawca – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.), który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki.
 • Pożyczkobiorca – Użytkownik Serwisu szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl zawierający z Partnerem Serwisu umowę pożyczki.
 • Serwis lub Serwis szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl – oznacza stronę internetową szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl wraz z oferowanymi przez nią usługami.
 • Użytkownik – osobę korzystającą z usług Serwisu szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl.
 • Pożyczka lub umowa o pożyczkę – zawierana pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą umowa pożyczki w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.).
 • Produkt finansowy – oferta złożona przez Partnera Serwisu zawarcia umowy pożyczki w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) lub innej umowy cywilnoprawnej o zbliżonym celu i charakterze.

II. Postanowienia ogólne

 • szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl jest serwisem internetowym, który analizuje rynek pod kątem najkorzystniejszych ofert pożyczek gotówkowych i umożliwia przedstawienie Użytkownikowi bezpośrednio przez samego Pożyczkodawcę oferty pożyczki dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
 • Właścicielem Serwisu szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl jest spółka DFEX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Avlonos, 1 Maria House, 1075 Nicosia na Cyprze, Company Registration Number: HE 280711, EU VAT: CY10280711W.
 • Użytkownik przed skorzystaniem z usług Serwisu zapoznaje się i akceptuje postanowienia Regulaminu. Użytkownik nie może w części postanowienia Regulaminu zaakceptować, a w części odrzucić.
 • Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, zasady dostępu do usług Serwisu, zasady odpowiedzialności właściciela Serwisu, zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, tryb postępowania reklamacyjnego oraz inne zasady korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że postanowienia Regulaminu mogą ulegać zmianom, w związku z czym zobowiązuje się każdorazowo zapoznawać się z ich treścią przed korzystaniem z usług Serwisu.

III. Prawa i obowiązki Użytkownika

 • Użytkownikiem Serwisu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 • Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku podania fałszywych danych osobowych lub posłużenia się danymi osobowymi osób trzecich, co może skutkować także odpowiedzialnością karną.
 • Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z Serwisu szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do Serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 • Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe na skutek jego działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich kierowanych wobec właściciela Serwisu powstałych w związku zachowaniem Użytkownika niezgodnym z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującym prawem.

IV. Zasady dostępu do usług Serwisu

 • Użytkownik może wnioskować o udzielenie pożyczki przez Partnerów Serwisu przesyłając wypełniony formularz aplikacyjny za pomocą Serwisu szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl.
 • Korzystanie przez Użytkowników z usług Serwisu szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl jest bezpłatne.
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do usług Serwisu po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu, podaniu przy wypełnianiu formularza obowiązkowych danych osobowych, o których mowa w ust. 4, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także upoważnieniu Pożyczkodawcy, o którym w ust 5.
 • Aby uzyskać dostęp do usług Serwisu, Użytkownik obowiązany jest podać dane osobowe wymagane w formularzu aplikacyjnym. W szczególności są to: nazwisko i imiona, numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, informacje o stałych dochodach, swoją historię kredytową, stan cywilny, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres zameldowania zgodnie z danymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania. Zakres wymaganych danych osobowych może ulec zmianie.
 • Użytkownik udziela upoważnienia Partnerowi Serwisu do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Intrum Justitia Sp. z o.o. oraz innych podmiotów działających na podstawie ustawy z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 ze zm.) o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

V. Odpowiedzialność Serwisu

 • Serwis szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i jego usług. Jednakże ze względu na techniczne ograniczenia Serwis nie może gwarantować, iż korzystanie z niego będzie przebiegało bez błędów i przerw, dlatego wszelkie transakcje Użytkownik dokonuje na własne ryzyko.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie oraz prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 • Serwis szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl nie jest właścicielem produktów finansowych dostarczanych przez swoich Partnerów ponieważ Pożyczkodawcą w każdym wypadku są Partnerzy Serwisu, w związku z czym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług przez swoich Partnerów.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności również za to, czy oferta przedstawiona przez Partnerów Serwisów spełnia wymogi określone ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.), w szczególności w zakresie wymagań, jakie ma spełnić oferta zawarcia kredytu konsumenckiego.
 • Informacje zawarte w Serwisie szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu produktów finansowych oferowanych przez Partnerów Serwisu.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników w oparciu o informacje zawarte na stronie internetowej szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl, ponieważ maja one charakter wyłącznie informacyjny.
 • Informacje przedstawione w Serwisie szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl pozyskiwane są od Partnerów Serwisów, w związku z czym Serwis nie bierze odpowiedzialności za ich zawartość, gdyż nie ma możliwości ich zweryfikowania i zagwarantowania ich rzetelności, kompletności, zgodności z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 • Serwis szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali internetowych, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl.
 • Wszelkie informacje publikowane przez Serwis szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego. Użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy skutkującej zaciągnięciem zobowiązań finansowych wobec Partnera Serwisu powinien przede wszystkim szczegółowo zapoznać się z warunkami umowy, regulaminem świadczenia usług Pożyczkodawcy oraz w miarę potrzeby skorzystać z usług wykwalifikowanej osoby.
 • Wszelkie opinie wyrażone w dziale Referencje Serwisu są prywatnymi opiniami Użytkowników Serwisów, w związku z czym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na ich podstawie.
 • Serwis szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl współpracuje m.in., z bankami, pośrednikami finansowymi oraz przedsiębiorstwami udzielającymi pożyczek, m.in.: Aasa Polska S.A., Akredo Sp. z o. o., Alfakredyt sp. z o.o., Allcorta Maja Ignatowska, Aventus Group Sp. z o.o., Aviva sp. z o.o., Fundacja Aviva, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Bonnier Business Polska sp. z o.o., Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o., CK INVESTMENTS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Colorfull Management Ltd., Creamfinance Poland Sp. z o.o., Creditstar Poland Sp. z o.o., Cross Finance Sp. z o.o., Eranking.pl Sp. z o.o., Everest Finanse S.A., Ferratum Bank p.l.c., FinansowySupermarket.pl Sp. z o.o., Friendly Finance Poland Sp. z o.o., Fundusz Korona Sp. z o.o., Górnośląskie Towarzystwo Finansowe Sp. z o.o., Kreditech Polska Sp. z o.o., LepszaOferta.pl S.A., Lime Kredyt Sp. z o.o., LoanMe Sp. z.o.o. Midway Invest Sp. z o.o., Miloan Polska Sp. z.o.o., MiniCredit Sp. z o.o., Money.pl sp. z o.o., Net Credit Sp. z o.o., OK Money Poland Sp. z o.o., Open Finance S.A., Optima Sp. z o.o., PolCredit Sp. z o.o., Primus Finance Sp. z o.o., PROFI CREDIT Polska S.A., Provident Polska S.A., PSF Loans Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o. o., SOLVEN Finance sp. z o.o., Tribution Consult Ltd., VIA SMS PL Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Wandoo Finance Sp. z o.o., WEBFIELD Spółka z o.o., WEBTRIBE Sp. z o.o., Wonga.pl sp. z o.o., Yes Finance S.A., Zaliczka Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o.,
 • Podmioty wymienione w ust. 11 nie wyczerpują listy Partnerów Serwisu. Jednocześnie Serwis zastrzega sobie prawo do nawiązania współpracy z innymi Partnerami Serwisu lub do rozwiązania współpracy z dotychczasowymi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

VI. W ramach świadczenia usług Serwis szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl gromadzi oraz przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z poz.zm.).

 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Serwis szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl.
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Serwisu - spółka DFEX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Avlonos, 1 Maria House, 1075 Nicosia na Cyprze, Company Registration Number: HE 280711, EU VAT: CY10280711W.
 • Pozostawione przez Użytkowników dane osobowe wykorzystywane są w celu: umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl, przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika, do komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania od Serwisu oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.), a także przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem Serwisu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również zgodę na przetwarzanie danych osobowych na ww. cele w przyszłości.
 • Użytkownik wyraża również zgodę na usługę przypominania o konieczności dokończenia uzupełnienia formularza, co może odbywać się drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 • Użytkownik udostępniając swój adres elektroniczny wyraża tym samym zgodę na przesyłanie przez Serwis oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 • Użytkownik udostępniając swój numer telefonu wyraża tym samym zgodę na przesyłanie przez Serwis oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) za pomocą łączności telefonicznej (wiadomości tekstowe sms oraz połączenia telefoniczne).
 • Użytkownik udostępniając swój adres zamieszkania lub zameldowania wyraża tym samym zgodę na przesyłanie przez Serwis oraz jego Partnerów materiałów reklamowych pod wskazany adres.
 • Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, w szczególności do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, a także uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Użytkownik ma również prawo do żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub usunięcia udostępnionych danych osobowych.
 • Dane osobowe Użytkownika Serwis szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl może przekazać za zgodą Użytkownika Partnerom Serwisu w celu umożliwienia Partnerowi Serwisu kontaktu z Użytkownikiem zainteresowanym wybranym produktem finansowym. Serwis przekazuje Partnerowi dane osobowe Użytkownika wyłącznie do przetwarzania w zakresie udzielonej przez Użytkownika zgody, jednak Serwis nie ma wpływu na sposób wykorzystania danych osobowych przez swoich Partnerów. Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować politykę prywatności i zasady ochrony danych osobowych przyjętymi przez Partnera Serwisu, gdyż Serwis szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez nie danych osobowych.
 • Użytkownicy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części i usług Serwisu szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.
 • Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia przez Serwis szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl lub jego Partnerów swoich usług lub na cele marketingowe, w tym otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.), to Użytkownik może w każdym czasie tę zgodę odwołać przesyłając informację do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.
 • Celem uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania swoich danych osobowych, jak również otrzymania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, Użytkownik wysyła stosowną informację do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.

VI. Rozmowy telefoniczne

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wykonywane przez niego połączenia telefoniczne do centrum operacyjnego Serwisu mogą być monitorowane lub nagrywane w celach szkoleniowych lub podniesienia jakości obsługi Użytkowników.

VII. Postępowania reklamacyjne

 • Celem Serwisu szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej przesyłając ją do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.
 • Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
 • Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl. W sytuacji gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Serwis zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym Użytkownik składający reklamację zostanie niezwłocznie poinformowany.

VIII. Prawa autorskie

 • Wszystkie materiały prezentowane w Serwisie szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ Serwisu.
 • Użytkownicy Serwisu szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej.
 • Zawartość Serwisu szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego.
 • Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela Serwisu.
 • W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z powyższych zasad, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody właścicielowi Serwisu na zasadach ogólnych.
 • Udostępniając własne treści w serwisie szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników Serwisu w zakresie ich osobistego użytku.

IX. Ochrona prywatności

 • Serwis szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników.
 • Skorzystanie z usług Serwisu wymaga jednak przedstawiania przez Użytkownika danych identyfikacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 • Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, serwis szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl.
 • Serwis szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl przedstawia jasne opisane zasady cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, rezygnacji z usługi informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie oraz otrzymywania informacji handlowych od Serwisu oraz jego Partnerów.
 • Serwis szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl zastrzega, że używa plików cookies – są to małe pliki tekstowe, umieszczane na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę. Służą one do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podniesienia jakości oferowanych usług (pliki cookies pozwalają oszczędzić czas: np. gdy podczas ostatniej wizyty Użytkownik wypełnił kalkulator finansowy, to podczas kolejnej wizyty kalkulator wypełni się ostatnio wpisanymi przez Użytkownika danymi, takimi jak kwota kredytu, okres itd.).
 • Dane statystyczne zgromadzone przez serwis szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez Serwis szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl.

X. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl.
 • Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu szybka-pozyczka-bez-zaswiadczen.com.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 • Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków Użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z Serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla Użytkowników.

 

 

 

Ile chciałbyś pożyczyć?

RRSO wynosi 0%*